Privacyverklaring van DiŽtistenpraktijk Bona Vita

DiŽtistenpraktijk Bona Vita verwerkt de door u via telefoon, e-mail of het consult verstrekte gegevens.

Dit betreffen de volgende gegevens:


Naam, adres en woonplaats

Naam zorgverzekeraar

Psychosociale gegevens

Geslacht

Naam huisarts  /specialist

Medische gegevens

Geboortedatum

BSN-nummer

Gegevens over gezondheid en leefstijl

Telefoonnummer

Verzekerdenummer

Datum en tijdstip consulten

E-mailadres

Documentnr. identiteitsbewijs

Beschrijving inhoud consulten afspraken 

 


Wat gebeurt er met mijn aan DiŽtistenpraktijk Bona Vita verstrekte gegevens?


Verwerking

Uw gegevens worden verwerkt in het met wachtwoord beveiligde softwareprogramma EvryDiŽtist of in het geval van ketenzorg Caresharing. Hier worden ook uw afspraken ingepland, de consulten beschreven en evt. rapportages opgemaakt. Digitaal uitwisselen van uw gegevens tussen zorgverleners vindt door ons plaats via beveiligde e-mailservice Zorgring met een VPN-verbinding.


Bewaartermijn

Vanaf het eerste consult worden uw gegevens nog 15 jaar bewaard, in overeenstemming met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).


Derden

DiŽtistenpraktijk Bona Vita verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit de kwaliteit van de behandeling ten goede komt of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Alleen met uw toestemming worden uw gegevens aan artsen, specialisten of andere paramedici verstrekt.NotenBeveiliging van uw gegevens

DiŽtistenpraktijk Bona Vita neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DiŽtistenpraktijk Bona Vita verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@praktijkbonavita.zorgring.nl.

DiŽtistenpraktijk Bona Vita is als volgt te bereiken:

Icoon locatie  Texelstroomlaan 82D, 1784 ED Den Helder

Icoon Bereikbaarheid  06 - 15 04 48 26

Icoon e-mail  info@praktijkbonavita.zorgring.nl

Kamer van Koophandel: 51456990

Uw gegevens inzien

U heeft het recht om uw persoonsgegevens en medische dossier in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te laten dragen.

U kunt een verzoek hiertoe, incl. soort en documentnummer van uw identiteitsbewijs, sturen naar info@praktijkbonavita.zorgring.nl. DiŽtistenpraktijk Bona Vita zal zo spoedig mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
DiŽtistenpraktijk Bona Vita - Uw voeding, onze zorg! 


Werken bij Bona Vita      |      Algemene voorwaarden           Privacyverklaring      |      Disclaimer


©  DiŽtistenpraktijk Bona Vita 2024