Algemene voorwaarden van DiŽtistenpraktijk Bona Vita

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diŽtist
en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.

 


Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

DiŽtist

lid van de Nederlandse vereniging van DiŽtisten, ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en DiŽtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd diŽtist

Opdrachtgever

alle cliŽnten, of andere natuurlijke of rechtspersonen, in opdracht van wie DiŽtistenpraktijk Bona Vita diensten verricht, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers, met wie DiŽtistenpraktijk Bona Vita een overeenkomst aan gaat

Overeenkomst

iedere overeenkomst die tussen DiŽtistenpraktijk Bona Vita en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daar op

Diensten

alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diŽtist voor of ten behoeve van een cliŽnt verricht

CliŽnt

degene aan wie door de diŽtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers

Arts

de huisarts of specialist door wie de cliŽnt naar de diŽtist is verwezen

Praktijkadres

de locatie waarop de praktijk van de diŽtist wordt uitgeoefend


De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: diŽtist, opdrachtgever, overeenkomst, diensten, cliŽnt, arts en praktijkadres

Noten


Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maken deze voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen DiŽtistenpraktijk Bona Vita en opdrachtgever/cliŽnt.

De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

De overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan tussen DiŽtistenpraktijk Bona Vita en de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als de cliŽnt, dan zal de invulling van de behandeling met de cliŽnt worden besproken. Een en ander zal zo nodig ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd.

Non-acceptatie

DiŽtistenpraktijk Bona Vita heeft het recht om naar moverende redenen cliŽnten te weigeren.

Dit wanneer naar aanleiding van ervaringen of het naar de mening van DiŽtistenpraktijk Bona Vita niet kunnen voorzien in een toegevoegde waarde. In dit geval is sprake van non- acceptatie.

Privacy

DiŽtistenpraktijk Bona Vita respecteert de privacy van de cliŽnt. Alles wat met de cliŽnt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld.

Indien opdrachtgever en cliŽnt niet dezelfde persoon zijn verstrekt DiŽtistenpraktijk Bona Vita geen gegevens met betrekking tot cliŽnt aan de opdrachtgever tenzij cliŽnt daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.

In overeenstemming met de gangbare praktijk zal de diŽtist de arts rapporteren over de (voortgang en inhoud van de) behandeling, tenzij de cliŽnt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.


Tariefstelling

DiŽtistenpraktijk Bona Vita hanteert vrije tarieven. Deze tarieven zijn contractueel vast gelegd bij elke afzonderlijke zorgverzekeraar. Voor niet gecontracteerde zorg gelden andere tarieven. Deze zijn vastgelegd in de tarievenlijst van DiŽtistenpraktijk Bona Vita, te vinden op www.praktijkbonavita.nl.

Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering (drie uur per kalenderjaar). In sommige gevallen zijn extra uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende polis. Bij vragen of onduidelijkheden betreffende de vergoeding raadpleeg dan uw zorgverzekeraar.

Het tarief is exclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.


Avocado

Eigen risico

De kosten die DiŽtistenpraktijk Bona Vita bij uw verzekeraar in rekening brengt komen ten laste van uw verplichte eigen risico.

Verhindering

Indien de opdrachtgever verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd aanwezig te zijn, dient hij/zij de diŽtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon of e-mail te worden gedaan.
Declaraties

DiŽtistenpraktijk Bona Vita declareert de kosten bij de zorgverzekeraar.

Indien dit niet mogelijk is of indien anders wordt overeen gekomen, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd binnen 14 dagen na de factuurdatum.

Het rekening nummer van DiŽtistenpraktijk Bona Vita is NL19ABNA0477410065 ten name van DiŽtistenpraktijk Bona Vita.

Betaling

Bij het uitblijven van betalingen binnen de gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is.

Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel door de opdrachtgever wordt bewezen, zijn ter zake van hetgeen door of met betrekking tot de opdrachtgever te eniger tijd aan DiŽtistenpraktijk Bona Vita verschuldigd is, de boeken en de administratie van DiŽtistenpraktijk Bona Vita bepalend.

Aansprakelijkheid

Het advies van de diŽtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen.

De diŽtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliŽnt van door de diŽtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diŽtist.

Opzegging

DiŽtistenpraktijk Bona Vita kan de behandeling van de cliŽnt beŽindigen en de overeenkomst opzeggen, indien de behandeling naar verwachting van de diŽtist niet tot de gewenste resultaten leidt.

De diŽtist stelt de cliŽnt en/dan wel de opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.
Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank

Groene groente

Klachten

Wanneer u een klacht heeft ten aanzien van de diŽtist van DiŽtistenpraktijk Bona Vita dient u deze eerst te bespreken met de diŽtist.

Wanneer u de diŽtist niet persoonlijk durft te benaderen betreffende de klacht of wanneer u en de diŽtist er niet samen uit komen dan kunt u zich wenden tot een Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio.

Hebt u een ernstige klacht over de diŽtist dan kunt u zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici (KLP).

De diŽtist van DiŽtistenpraktijk Bona Vita is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. 
DiŽtistenpraktijk Bona Vita - Uw voeding, onze zorg! 


Werken bij Bona Vita      |      Algemene voorwaarden           Privacyverklaring      |      Disclaimer


©  DiŽtistenpraktijk Bona Vita 2024