Privacy ... bij DiŽtistenpraktijk Bona Vita

Privacyverklaring

DiŽtistenpraktijk Bona Vita verwerkt de door u via telefoon, e-mail of het consult verstrekte gegevens.
Dit betreffen de volgende gegevens:

Naam, adres en woonplaats Naam zorgverzekeraar
Psychosociale gegevens
Geslacht
Naam huisarts  /specialist
Medische gegevens
Geboortedatum
BSN-nummer
Gegevens over gezondheid en leefstijl
Telefoonnummer
Verzekerdenummer
Datum en tijdstip consulten
E-mailadres
Documentnr. identiteitsbewijs
Beschrijving inhoud consulten afspraken

Wat gebeurt er met mijn aan DiŽtistenpraktijk Bona Vita verstrekte gegevens?

Verwerking. Uw gegevens worden verwerkt in het met wachtwoord beveiligde softwareprogramma EvryDiŽtist of in het geval van ketenzorg Caresharing. Hier worden ook uw afspraken ingepland, de consulten beschreven en evt. rapportages opgemaakt. Digitaal uitwisselen van uw gegevens tussen zorgverleners vindt door ons plaats via beveiligde e-mailservice Zorgring met een VPN-verbinding.
Bewaartermijn. Vanaf het eerste consult worden uw gegevens nog 15 jaar bewaard, in overeenstemming met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Derden. DiŽtistenpraktijk Bona Vita verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit de kwaliteit van de behandeling ten goede komt of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Alleen met uw toestemming worden uw gegevens aan artsen, specialisten of andere paramedici verstrekt.

Uw gegevens inzien

U heeft het recht om uw persoonsgegevens en medische dossier in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te laten dragen. U kunt een verzoek hiertoe, incl. soort en documentnummer van uw identiteitsbewijs, sturen naar info@praktijkbonavita.zorgring.nl. DiŽtistenpraktijk Bona Vita zal zo spoedig mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens

DiŽtistenpraktijk Bona Vita neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DiŽtistenpraktijk Bona Vita verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@praktijkbonavita.zorgring.nl. DiŽtistenpraktijk Bona Vita is als volgt te bereiken:
Postadres:  Texelstroomlaan 82D, 1784 ED te Den Helder
KvK-nummer: 51456990
Telefoon: 06 - 15 04 48 26
E-mailadres: info@praktijkbonavita.zorgring.nl